5. Klasse

Stundenplan

Zeit
Montag
Dienstag
Mittwoch
Donnerstag
Freitag

08.15 – 08.30
Lesen Lesen Lesen Lesen Lesen
08.30 – 09.15
Dän Mathe Deu Deu Eng
09.20 – 10.05
Dän Mathe Gesch Deu Eng
10.30 – 11.15
Gesch Dän Mathe Mathe Dän
11.20 – 12.05
NA-Tek Deu Deu Mathe Dän
12.25 – 13.10
Handw/Design Sport Hausw. Eng Na-Tek
13.10 – 13.55
Handw/Design Sport Hausw. Eng Reli
14.05 – 14.50